Algemene voorwaarden diëtistenpraktijk Sandra Stoopen

1. Algemeen Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Diëtistenpraktijk Sandra Stoopen en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Verhindering Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden bij de cliënt in rekening gebracht (deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar). Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan. De diëtist kan de behandeling beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

3. Vergoeding en Tarieven

Vergoeding vanuit basisverzekering en aanvullende verzekering:

Vanaf 2015 wordt dieetbehandeling tot drie uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit valt (voor iedereen van 18 jaar en ouder) onder het verplicht eigen risico. Na deze drie uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering.

Vergoeding vanuit de ketenzorg: Daarnaast is vergoeding mogelijk vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is Gecoördineerde multidisciplinaire zorg voor diabetes, COPD of cardiovasculaire risico’s. Een verwijzing van uw arts is hiervoor noodzakelijk. Vergoeding vanuit ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico. Uw huisarts kan u vertellen of uw verwijzing onder de ketenzorg valt.

Tarieven: Voor zorg die niet via de basisverzekering, ketenzorg of aanvullende verzekering vergoed wordt, hanteert Diëtistenpraktijk Sandra Stoopen een tarief van € 16,25 per kwartier, hiervan afgeleid:

Eerste consult (75min) incl. individueel dieetvoorschrift € 81,25

Vervolgconsult € 32,50

Telefonisch consult of e-mailconsult € 16,25

Toeslag voor huisbezoek € 20,00

Dieetbehandeling bestaat uit een consult op het spreekuur (of een bezoek aan huis) en tijd voor het opstellen van het dieetadvies en behandelplan zoals het berekenen van de voeding, een dieetvoorschrift en regelen van medische voeding. Deze tijd wordt ‘individueel dieetvoorschrift’ genoemd. Hierbij is de client doorgaans niet aanwezig, maar deze tijd maakt wel deel uit van de behandeling.

4. Declaraties In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd.

We zijn verplicht om met de declaratie naar de zorgverzekeraar een diagnosecode mee te sturen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben of er meer over willen weten dan kunt u dit voorafgaand aan of tijdens het 1e consult met ons bespreken.

5. Betaling Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

6. Incasso De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

7. Verschuldigdheid Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

8. Aansprakelijkheid Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

9. Klachten Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris via bemiddeling@quasir.nl

10. Privacy De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Wij handelen conform deze wet. Zie ook onze privacyverklaring.

Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij uw diëtist.

Interesse gekregen?

Ik hoor graag van u